Almanya'da Üniversite Eğitimi | Almanya'da Lisans

Uluslararası akademik derecelendirilme kuruluşlarınınyayımladığı sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alanüniversitelere ev sahipliği yapması, Alman üniversitelerinden mezun olanlarasunduğu geniş kariyer olanakları, yüksek yaşam standartları, alınacakdiplomaların dünyada ve Türkiye’de büyük bir saygınlığının olması veuluslararası öğrenciler için de üniversite eğitiminin ücretsiz olması gibi nedenlerle uluslararasıöğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan  Almanya’da üniversiteler uluslararasıöğrenciler için sınırlı kontenjanlar ayırmaktadır. Bu nedenle üniversitelerkendilerine başvuran öğrencileri diploma notlarına göre sıralamakta ve enyüksek diploma notlarına sahip olan öğrencileri kabul etmektedir.  Almanya'da üniversite eğitimi almak bir çok ülkeye göre büyük avantajlara sahiptir. Bu avantajları daha önce Almanya'da Eğitim Almanın 10 Avantajı adlı yazımızda sizler için sıralamıştık.

Başvuru Koşulları

Almanya’daki üniversitelere başvurabilmek için öncelikleTürkiye’deki ya da KKTC’deki fen liseleri, Anadolu liseleri, temel liseler yada özel liselerden birini en az 70–75 diploma notuyla tamamlamış olmak gerekmektedir.

Almanya’da var olan yasalara göre uluslararası bir öğrencininAlmanya üniversitelerinde okuyabilmesi için kendi ülkelerinde üniversiteokumaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’den Almanyaüniversitelerine başvuruda bulunacak öğrencilerin ülkemizde gerçekleştirilenüniversiteye giriş sınavında örgün eğitim veren devlet ya da vakıfüniversitelerinin bir bölümünü kazanmış olmaları gerekmektedir. Almanyaüniversiteleri uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinde kazandıklarıbölümlerde ya da bu bölümlere çok yakın bölümlerde eğitim görmelerine izinvermektedir. Bu öğrencilerin Türkiye’de yerleştikleri üniversiteye kayıtyaptırma zorunlulukları yoktur ve üniversiteye giriş sınavı sonucunun geçerliği2 yıldır. Bazı Almanya üniversiteleri geçerlik sürelerinde farklı kararlarverebilmektedir.

Avrupa genelinde geçerliği olan Abitur, IB, Matura vebenzeri lise diplomalarına sahip olan öğrencilerin kendi ülkelerindekiüniversiteye giriş sınavını kazanmaları gerekmez. Bu öğrencilerin başvurukoşulları üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ülkemizde bu türdiplomalar veren liselerden mezun olan öğrencilerin diplomalarının denklikleriile ilgili YÖK’ten bilgi almaları gerekmektedir.

Türkiye’deki ya da KKTC’deki üniversitelerin lisansprogramlarında 1 yıl, 2 yıl ya da 3. yılın ilk dönemine kadar eğitimlerinitamamlamış olan öğrencilerin Almanya üniversitelerine başvuruda bulunma haklarıvardır. Öğrencilerin daha önce aldıkları derslerin tanınıp tanınmayacağıAlmanya’daki üniversitelerin kararlarına bağlıdır, ancak Almanyaüniversitelerinin bu durumdaki öğrencileri çoğunlukla 1. sınıftan başlattıklarıbilinmektedir. 

Türkiye’deki ya da KKTC’deki bir ön lisans programındanmezun olan öğrenciler, ülkemizde uygulanan DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girmedenAlmanya üniversitelerinin lisans bölümlerine başvuruda bulunabilirler. Buöğrenciler Türkiye’deki DGS’de hangi bölümlere başvuru yapabiliyorlarsaAlmanya’da da o bölümlere başvuruda bulunabilirler. Almanya üniversiteleri sözkonusu öğrencilerin başvurularını değerlendirirken lise ve ön lisans diplomanotlarını göz önüne almaktadırlar. 

Almanya üniversitelerinde eğitim dili Almanca olduğundanuluslararası öğrencilerin Almanca yeterliklerinin en az C1 düzeyinde olmasıgerekmektedir. Almanca yeterliliğinizi kanıtlayabilmeniz için TestDaf-TDN 4,DSH-2, telc Deutsch C1 Hochschule, Goethe Zertifikat C2, DSD II- ve "DeutschesSprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II"  dil sertifikalarından birine sahip olmanızgerekmektedir. Söz konusu sertifikalardan birine sahip olan öğrenciler, Almanyaüniversitelerinde doğrudan lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinebaşlayabilirler.

Şartlı Kabul BaşvuruSüreci

Hiç Almanca bilmeyen ya da Almanca yeterliği beklenendüzeyde olmayan öğrenciler ise “şartlı kabul başvurusu” adı verilen başvurusürecini uygularlar. Bu öğrencilerin dil sertifikası dışındaki tüm yeterliklerisağlamış olmaları gerekmektedir. Söz konusu öğrenciler, üniversitelere başvurudabulunduklarında aynı zamanda hazırlık eğitimine de başvurmuş olurlar.

Almanya’daki bazı üniversiteler hiç Almanca bilgisi olmayanöğrencilerin başvurularını da değerlendirmeye alırken bazıları en az A2, B1 yada B2 düzeyinde uluslararası geçerliği olan bir dil sertifikası olanöğrencilerin başvurularını değerlendirmektedir.

Almanya’daki üniversitelerden bazıları hazırlık eğitiminikendileri verirken bazıları da hazırlık eğitimi alacak öğrencilerini anlaşmışoldukları özel dil okullarına yönlendirirler.

Hazırlık eğitimi, öğrencinin düzeyine göre her biri 6 aysüren 2 ya da 3 dönemden oluşur, ancak az da olsa 4 döneme kadar da çıkabilir. Hazırlıkeğitiminin ardından uygulanan Almanca yeterlik sınavında başarılı olanöğrenciler Almanya üniversitelerinde lisans ya da yüksek lisans eğitimi almayahak kazanırlar; ancak kabul aldıkları üniversitede kontenjan kısıtlamasıbulunan öğrencilerin hazırlık eğitimini tamamladıklarında lisans ya da yükseklisans programlarında eğitime başlayabilmek için yeniden üniversitelerebaşvuruda bulunmaları gerekebilir.

 Studienkolleg Eğitimi

Almanya’daki üniversitelere başvurabilmek için 4 yıllık liseeğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir. Bu nedenle lise eğitimini 3 yıldatamamlamış olan öğrenciler ile meslek liseleri, teknik liseler ve imam hatipliselerinden mezun olan öğrencilerin Almanya’daki üniversitelerebaşvurabilmeleri için “Studienkolleg” adı verilen eğitimi tamamlamalarıgerekmektedir. Açık liseden mezun olan öğrencilerin ise üniversitelere ve “Studienkolleg”eğitimine başvuru hakları bulunmamaktadır.

“Studienkolleg” olarak adlandırılan lise tamamlama eğitimi 2yıl sürmektedir ve söz konusu eğitime başlayabilmek için üniversiteleruluslararası Almanca dil yeterlik sınavlarının birinden B1 ya da B2 düzeyindedil yeterliği talep etmektedirler. “Studienkolleg” eğitimini başarıylatamamlayabilen öğrenciler Almanya üniversitelerine başvuru hakkıkazanmaktadırlar.

Bazı üniversiteler “Studienkolleg” eğitimi için başvuranöğrencilere yalnızca dil yeterlik sınavı uygularken bazıları temel derslerdende sınav uygulamaktadır. Bu eğitim tamamıyla Almanca verileceğindenöğrencilerin Almancayı sözlü ve yazılı olarak akıcı biçimde kullanabiliyorolması çok önemlidir.

“Studienkolleg” başvuru süreçlerini üniversiteler kendileribelirledikleri kurallar çerçevesinde yürüttüklerinden başvuru tarihleri veistenen belgeler üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenleöğrencilerin üniversitelerin ilgili konudaki duyurularını yakından takipetmeleri gerekmektedir.

Almanya konsoloslukları “Studienkolleg” eğitimine başvuranöğrencilerden öncelikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olanya da bu ülkelerden birinde oturma izni olan öğrencilere vize vermektedirler.

ÜniversitelereBaşvuru Sırasında İstenen Belgeler

Almanya’daki üniversite yönetimlerinin geniş özerklikalanları olduğundan üniversiteler, öğrenci seçim süreçlerini kendibelirledikleri kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle üniversitelerarasında bazı değişiklikler olmakla birlikte başvuru sırasından öğrencilerdenistenen temel belgeler şunlardır.

Ø Valilik ya da kaymakamlık tarafından apostilonayı yapılmış lise diploması

Ø Son sınıf öğrencileri için valilik ya dakaymakamlık tarafından apostil onayı yapılmış geçici mezuniyet belgesi

Ø Valilik ya da kaymakamlık tarafından apostilonayı yapılmış ve okul tarafından mühürlenip imzalanmış bir transkript (notçizelgesi)

Ø Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi

Ø Almanca yeterlik düzeyini gösteren sınav sonuçbelgesi

Ø Referans mektubu

Ø Kişisel başvuru yazısı

Ø Finansal yeterliğinizi gösteren belgeler

ÜniversitelereBaşvuru Tarihleri

Almanya’da şartlı kabul başvurusu alan bazı üniversitelereyıl boyunca başvuru yapılabilirken lisans ve yüksek lisans programları içinyılda 2 kez başvuru yapılabilmektedir.

Güz dönemi olarak adlandırılan ve ekim ayında başlayaneğitim programlarına başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin başvurularını1 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında yapmaları gerekir. Bahar dönemi olarakadlandırılan ve nisan ayında başlayan eğitim programlarına başvurmak isteyenuluslararası öğrencilerinse başvurularını 1 Aralık – 15 Ocak tarihleri arasındayapmaları gerekmektedir.

Gerek üniversitelere başvuru süreçlerinde gerekse de vizesüreçlerinde çıkması olası bürokratik sorunlar nedeniyle yaşanabilecekgecikmelerden dolayı hak kaybı yaşamak istemeyen öğrencilerin başvuruişlemlerini başvuru sürecinin başladığı ilk günden itibaren başlatmalarıoldukça önemlidir.

Almanya’da BursOlanakları

Almanya’da üniversite eğitimi ücretsiz olduğundan doğrudanburslu eğitim başvurusu olmamakla birlikte Almanya’nın her eyaletinde üniversiteöğrencilerine burs veren onlarca resmi ve özel kurum bulunmaktadır. Söz konusukurum ve kuruluşlar, üniversite öğrencilerinin başarılarına vegerçekleştirdikleri etkinliklere göre çeşitli burs olanakları sunmaktadırlar. 

Bu içerik 26/06/2020 tarihinde güncellenmiştir.

WhatsApp chat

Whatsapp ile Yazın

Hemen Ara

Hemen Arayın